Државно училиште за физичка култура
Методи Митевски – Брицо - Скопје

Секции, активи и комисии

2017-12-13 16:02:00Стручни активи

1.     Македонски јазикилитература;секретар –Паневска Зорица

2.     Активна странски јазициекретар – Јовановиќ Снежана;

3.     Актив по историја, филозофија, психологија, педагогија - секретар Арсовска Викторија;

4.     Актив по физика, хемија, биологија и географија; секретар – Виолета Глигоровска;

5.     Актив по математика и информатика; секретар –Петрушева Слаѓана;

6.   Актив по спорт и спортски активности, секретар  Зоран Величковски;

7.     Ликовна култура, музичка култура, секретар -  Спасовска Димова Анета;

 

Слободни активности и секции

 (одговорни наставници за учебната 2018/2019 год.)

 

1.Црвен крст и други хуманитарни организации

1.     Спанџевска Лила

2.     Велјановска Миладинова Весна

3.     Вулнет Решат

 

2.Литературна, рецитаторска и драмска секција

 

1.     Паневска Зорица

2.     Андонова Гордана

3.     Радиќ Софија

4.     Станојковска Светлана

5.     Анета Петровска

6.     Нухии Мевљан

 

3.Секција за странски јазици

1.     Јовановиќ Снежана

2.     Поповска Јоланда

3.     Сјеклоќа Милена

4.     Стефановска Велика

5.     Селмани Арта

 

4.Ликовна и музичка секција

1.     Спасовска Димова Анета

2.     Петровска Марина

 

5.Еколошка секција

1.     Весна В. Миладинова

2.     Саша Јовиќ

 

6.Математичка секција 

1.     Петрушева Слаѓана

2.     Стојковска Елица

3.     Хасани Фарук

 

7.Секција по физика

1.     Глигоровска Виолета

 

8.Историска секција

1.     Закоска Билјана

2.     Рамадани Бесим

                  

10.Спортски активности

1.     Целиот актив по спорт и спортски активности

 

11.Информатичка секција

1.     Гроздановска Николина

                        2.  Фарук Хасани 

 

 

 

Комисии

(одговорни наставници за учебната 2018/2019 год.)

 

1.Училишна заедница

1.     Андоновска Гордана

2.     Станојковска Светлана

 

2.Младинска ораганизација

1.     Попоска Јоланда

2.     Станчевски Тони      

 

3.Комисија за прослава и одбележувања 

Одговорен наставник-координатор:Паневска Зорица

1.     Актив по македонски и албански јазик;

2.     Актив по спорт и спортски активности;

3.     Актив по странски јазици;

4.     Актив по ликовна имузичка уметност

 

4.Комисија за преглед на педагошка документација

1.     Петровска Злата

2.     Јаневска Лилјана

3.     Рамадани Бесим

 

5.Одговорен за матурска вечер и табло

1.     Директорот на училиштето;

2.     Помошниците директори;

3.     Класните раководители на четврта  година.

 

6.Комисија за организирање екскурзии

1.     директоротна училиштето;

2.     пом.директори;

3.     класните раководители;

4.     координатори за организација и реализација.

Корисни линкови

AMS
eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner