Државно училиште за физичка култура
Методи Митевски – Брицо - Скопје

Секции, активи и комисии

2017-12-13 16:02:00Стручни активи

1.     Македонски јазикилитература;секретар –Гордана Андоновска

2.     Активна странски јазициекретар – Јоланда Поповска;

3.     Актив по историја, филозофија, психологија, педагогија - секретар Арсовска Викторија;

4.     Актив по физика, хемија, биологија и географија; секретар – Виолета Глигоровска;

5.     Актив по математика и информатика; секретар –Петрушева Слаѓана;

6.   Актив по спорт и спортски активности, секретар  Зоран Величковски;

7.     Ликовна култура, музичка култура, секретар -  ;

 

Слободни активности и секции

 (одговорни наставници за учебната 2018/2019 год.)

 

1.Црвен крст и други хуманитарни организации

1.     Саша Јовиќ

2.     Велјановска Миладинова Весна

3.     Вулнет Решат

 

2.Литературна, рецитаторска и драмска секција

 

1.    Кристина Ѓуран

2.     Андонова Гордана

3.     Радиќ Софија

4.     Станојковска Светлана

5.     Анета Петровска

6.     Нухии Мевљан

 

3.Секција за странски јазици

                          1.    Биљана Јосифовска

2.     Гордана Јовановска

3.     Поповска Јоланда

4.     Стефановска Велика

5.     Селмани Арта

 

 

4.Ликовна и музичка секција

1.     Спасовска Димова Анета

2.     Петровска Марина

 

5.Еколошка секција

1.     Весна В. Миладинова

2.     Саша Јовиќ

 

6.Математичка секција 

1.     Петрушева Слаѓана

2.     Стојковска Елица

3.     Николина Ефтимовска

 

7.Секција по физика

1.     Глигоровска Виолета

 

8.Историска секција

1.     Закоска Билјана

2.     Рамадани Бесим

                  

10.Спортски активности

1.     Целиот актив по спорт и спортски активности

 

11.Информатичка секција

1.     Ефтимовска Николина

                        2.  Фарук Хасани 

 

 

 

Комисии

(одговорни наставници за учебната 2018/2019 год.)

 

1.Училишна заедница

1.     Андоновска Гордана

2.     Станојковска Светлана

 

2.Младинска ораганизација

1.     Попоска Јоланда

2.     Станчевски Тони      

 

3.Комисија за прослава и одбележувања 

Одговорен наставник-координатор:Јоланда Попоска

1.     Актив по македонски и албански јазик;

2.     Актив по спорт и спортски активности;

3.     Актив по странски јазици;

4.     Актив по ликовна имузичка уметност

 

4.Комисија за преглед на педагошка документација

1.     Петровска Злата

2.    Дијана Бочкаров

3.     Рамадани Бесим

 

5.Одговорен за матурска вечер и табло

1.     Директорот на училиштето;

2.     Помошниците директори;

3.     Класните раководители на четврта  година.

 

6.Комисија за организирање екскурзии

1.     директоротна училиштето;

2.     пом.директори;

3.     класните раководители;

4.     координатори за организација и реализација.

Корисни линкови

AMS
eDnevnik e-ucebnici2 BRO-baner